Chairpersons Reports

Committee Name Document Name Year Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya maoni ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali (PAC) kuhusu uwasilishwaji wa ripoti za mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa hesabu za Serikali kwa kipindi cha mwaka wa Fedha unaoishia tarehe 30 Juni, 20223 2024 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo Hotuba ya Hoja ya Marekebisho ya Kanuni za Kudumu za Baraza la Wawakilishi Toleo la 2020 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Sheria ya marekebisho ya Sheria mbali mbali 2024 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Bajeti Kuhusu Majumuisho ya Mijadala ya Bajeti za Wizara za SMZ kwa Mwaka 2024/2025. 2024 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya maoni ya kamati ya Bajeti kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi, Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati Ya Kilimo, Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Utalii na mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati Ya Kilimo, Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya Maoni ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya CAG kwa mwaka 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi wa Viongozi wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka 2024/2025 2024 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya maoni ya kamati YA PAC na iliokua Kamati ya LAAC kuhusu uwasilishaji wa Ripoti ya utekelezaji kwa mwaka 2018/2019 na 2019/2020 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu uwasilishwaji wa Taarifa ya hali ya Dawa za kulevya Zanzibar kwa mwaka 2022/2023 2024 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya maoni ya Kamati ya Bajeti kuhusu Mwelekeo wa Mpango wa Maendeleo na Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2024/2025 2024 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogo ndogo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Bajeti Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Bajeti kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Utalii Bishara na Kilimo kwa mwaka wa fedha 2023 2024 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2023/2024 2024 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusu Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Bodi ya Mikopo Zanzibar na kutunga sheria ya Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya juu Zanzibar 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusu Mswada wa kutunga Sheria ya Mamlaka ya Serkali Mtandao, Kusimamia huduma za Serkali Mtandao 2024 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusu Ripoti ya Saba ya utekelezaji wa kazi za Tume ya maadili ya Viongozi wa Umma Zanzibar kwa mwaka 2022 – 2023 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusu Mswada wa Sheria ya kuanzisha Wakala wa Bohari Kuu ya Dawa Zanzibar kwa ajili ya ununuzi, utengenezaji, uhifadhi na usambazaji wa dawa 2023 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Kuhusu Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi na Maliasili za Baharini Zanzibar 2023 Download
Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo kuhusu Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Mamlaka ya Kukuza na kulinda uwekezaji Zanzibar Nam. 14 ya 2018 na kutunga Sheria ya uwekezaji Zanzibar 2023 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Kamati ya Bajeti kuhusu Mswada wa Sheria ya kuweka masharti ya utoaji wa leseni, Kudhibiti na kusimamia biashara ya huduma ndogo ndogo za Fedha 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Mahkama ya Kadhi Nam. 9 ya 2017 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya kuanzisha Afisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa hesabu za serikali (CAG) 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusu utekelezaji wa mapendekezo na ushauri wa kamati kwa Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022-2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati juu ya uwasilishwaji wa ripoti ya mamlaka ya Kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi Zanzibar kwa kipindi cha Januari – Disemba 2022 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa juu ya mswaada wa Sheria ya kurekebisha Sheria mbali mbali 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusu utekelezaji wa mapendekezo na ushauri wa kamati kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusu utekelezaji wa mapendekezo na ushauri wa kamati kwa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa kuhusu utekelezaji wa mapendekezo maoni na ushauri kwa Ofisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa kuhusu utekelezaji wa mapendekezo maoni na ushauri kwa ORTMIMSMZ kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa kuhusu utekelezaji wa mapendekezo maoni na ushauri kwa Wizara ya Katiba, Sheria, Utumishi na Utawalabora kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa kuhusu utekelezaji wa mapendekezo maoni na ushauri kwa OMKR kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa kitaifa kuhusu utekelezaji wa mapendekezo maoni na ushauri kwa OMPR kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Ripoti ya mwaka ya Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar, 2021/2022 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi Zanzibar na kutunga upya Sheria ya kuzuia Rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya maoni ya Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati kuhusu Mswada wa Sheria ya kuanzisha Shirika la Mawasiliano Zanzibar 2023 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya maoni ya Kamati ya bajeti kuhusu Mswada wa Sheria ya kurekebisha baadhi ya Sheria za fedha na kodi zinazohusiana na ukusanyaji na udhibiti wa mapato ya umma na mambo mengine yanayohusiana na hayo 2023 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Bajeti Kuhusu Majumuisho ya Mijadala ya Bajeti za Wizara za SMZ kwa Mwaka 2023/2024. 2023 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Uchumi Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Uchumi Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Utalii na mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya maoni ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya maoni ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu Za serikali (PAC) kuhusu uwasilishwaji wa ripoti za mdhibiti na Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa kipindi cha mwaka wa Fedha unaoishia tarehe 30 juni, 2022. 2023 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Hotuba ya maoni ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali za mitaa na mashirika (LAAC) kuhusu uwasilishaji wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya kamati ya bajeti kuhusu maombi ya Bajeti ya ziada (supplementary budget) kwa mamlaka za Serikali za mitaa kwa ajili ya ujenzi wa masoko ya Mwanakwerekwe, Jumbi na Chuini 2023 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya maoni ya Kamati ya Bajeti kuhusu Mwelekeo wa Mpango wa Maendeleo na Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2023/2024 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya kamati ya ustawi wa jamii kuhusu mswada wa Sheria ya Kuanzisha mfuko wa huduma za Afya Zanzibar 2023 Download
Kamati ya Bajeti Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Bajeti kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Uchumi Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Uchumi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Muhtasari wa ripoti ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kuhusu ripoti ya utekelezaji wa kazi za Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma Zanzibar kwa mwaka 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya kamati ya Uchumi kuhusu mswada wa Sheria ya Bodi ya Mapato Zanzibar 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusu mswada wa sheria ya kurekebisha Sheria ya Chuo cha Utawala wa umma nam. 1 ya 2007 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Mswada wa Watu Wenye Ulemavu 2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya kamati ya ustawi wa jamii kuhusu Taarifa ya uanzishwaji wa mchezo wa Ngumi, Zanzibar 2022 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati ya Bajeti kwa Afisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria Ndogondogo Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati ya Kanuni kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Hotuba ya maoni ya kamati kuhusiana na uwasilishaji wa Ripoti ya ofisi ya Rais, Fedha na Mipango kuhusu ripoti ya utekelezaji wa Maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati ya LAAC kwa mwaka 2018/2019 na 2019/2020 2022 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa mwaka wa fedha 2019/2020 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Maji Nishati na Madini ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Habari kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maoni, Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu uwasilishaji wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa serikali za mitaa na mashirika kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2020/2021 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa mwaka wa fedha 2021/2022 kwa Afisi ya Rais kazi uchumi na Uwekezaji 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Hotuba ya maoni ya Kamati juu ya uwasilishaji wa Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu Wa hesabu za Serikali kwa mwaka 2020/2021 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa Maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Ofisi ya Rais Ikulu kupitia Ripoti ya Kamati ya mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kupitia Ripoti ya Kamati ya mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo na Ushauri wa Kamati kwa Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kupitia Ripoti ya Kamati ya mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya kamati ya uchumi kuhusu mswada wa sheria ya Kuanzisha taasisi ya wahasibu, wakaguzi na washauri Elekezi wa kodi zanzibar na Mambo mengine yanayohusiana na hayo. 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Kufuta Sheria ya Baraza La Wawakilishi Nam4 ya 2007 na Kutunga Sheria mpya 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Uwasilishwaji wa Ripoti ya Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar kwa mwaka 2021 2022 Download
kamati ya Bajeti Hotuba ya kamati ya Bajeti kuhusu mswada wa kutoza kodi na kufuta baadhi ya kodi kwa mwaka wa fedha 2022 - 2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Mswada wa Sheria Mbali Mbali Juni, 2022 2022 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Bajeti Ya Baraza la Wawakilishi Kuhusu Mwelekeo wa Hali Uchumi, Mpango Wa Maendeleo na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2021/2022 - 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Kamati kuhusu Majumuisho ya Mjadala wa Bajeti za Wizara kwa mwaka 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jammii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jammii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali Hotuba ya Maoni ya Kamati Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Ikulu kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais,Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Uchumi kuhusu Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi Zanzibar 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Taarifa ya Serikali juu ya hali ya Utekelezaji wa Programu ya Kuhuisha Uchumi na Huduma za Jamii kupitia Fedha za Ahuweni ya Uviko 19 2022 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Uchumi kuhusu Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu 2022 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Bajeti kuhusu Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo na Muelekeo wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka wa fedha 2022/2023 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(PAC) Mukhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(PAC) kwa mwaka 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika ya Umma(LAAC) Muhtarasi wa Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika ya Umma(LAAC) kwa mwaka wa fedha 2017/2018 na 2019/2020 2022 Download
Kamati ya Bajeti Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ripoti ya Kamati ya Ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Uchumi Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Uchumi ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar 2022 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Utalii Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Kilimo, Biashara na Utalii kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kudumu ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2022 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Mswada wa Sheria ya kuanzisha Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi Wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Mswada wa Sheria mbali mbali 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Ripoti ya hali halisi ya Mazingira Zanzibar 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Ripoti ya Tano ya Utekelezaji wa Kazi za Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma Zanzibar kwa mwaka 2020-2021 2021 Download
Kamati ya Maadili Taarifa ya uchunguzi ya Kamati ya Maadili na kinga za Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuhusu malalamiko ya Dkt. Hassan Rashid Ali dhidi ya Mhe. Ali Suleiman Ameir 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Taarifa ya Dawa za Kulevya ya mwaka 2019 - 2020 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi ya Viongozi wakuu Kitaifa Hotuba ya maoni ya Kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kuhusu Taarifa ya Serikali kuhusu hoja ya udanganyifu na kujipatia fedha kwa mfanyakazi wa kitengo cha damu salama 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa juu ya mswaada wa Sheria ya kurekebisha Sheria mbali mbali 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa juu ya mswaada wa Sheria Kuanzisha Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar 2021 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba Ya Kamati Ya Bajeti Ya Baraza La Wawakilishi Kuhusu Mswada Wa Sheria Ya Kutoza Kodi Na Kurekebisha Baadhi Ya Sheria Za Fedha Na Kodi Kuhusiana Na Ukusanyaji Na Udhibiti Wa Mapato Ya Serikali Kwa Mwaka 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Bajeti kuhusu Mpango wa Maendeleo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Hotuba ya Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa Mwaka 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Bajeti Hutuba Ya Kamati Ya Bajeti Ya Baraza La Wawakilishi Kuhusu Majumuisho Ya Mjadala Wa Bajeti Za Wizara Kwa Mwaka 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya kamati ya Uchumi kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi, Afisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya kamati ya Uchumi kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvivu kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Ustawi wa Jamii Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Maji, Nishati na Madini Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Ardhi na Maendeleo ya Makaazi Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Ustawi wa Jamii Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Kilimo Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kilimo,Biashara na Kilimo Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Kilimo Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kilimo,Biashara na Kilimo Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Ustawi wa Jamii Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Elimu na Mafunzo Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kilimo, Biashara na Kilimo Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kilimo,Biashara na Kilimo Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Utalii na Mambo ya Kale Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Mawasiliano, Ardhi na Nishati Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Mawasiliano, Ardhi Na Nishati Kuhusu Makadirio Ya Mapato Na Matumizi Ya Wizara Ya Ujenzi, Mawasiliano Na Uchukuzi Kwa mwaka wa Fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (PAC)kuhusu Bajeti ya Mdhibiti na Mkaguzi wa Hesabu za Serikali kwa Mwaka 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Uchumi Hotuba ya maoni ya kamati ya Uchumi kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais,Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2021/2022 2021 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Bajeti Ya Baraza La Wawakilishi Kuhusu Mwelekeo Wa Hali Uchumi, Mpango Wa Maendeleo Na Bajeti Ya Serikali Kwa Mwaka 2021/2022 - 2022/2023 2021 Download
Kamati Ya Kuchunguza Na Kudhibiti Hesabu Za Serikali Za Mitaa Na Mashirika (LAAC) Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kuchunguza Na Kudhibiti Hesabu Za Serikali Za Mitaa Na Mashirika (LAAC) 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kusimamia Ofisi Za Viongozi Wakuu Wa Kitaifa Juu Ya Taarifa Ya Serikali Kuhusu Marekebisho Ya Sheria Ya Maadili Ya Viongozi Wa Umma Zanzibar, Nam. 4 Ya 2015 2021 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba Ya Maoni Ya Kamati Ya Kusimamia Ofisi Za Viongozi Wakuu Wa Kitaifa Kuhusu Ripoti Ya Nne Ya Utekelezaji Wa Kazi Za Tume Ya Maadili Kwa Mwaka 2019 – 2020 2021 Download
Kamati ya Bajeti HOTUBA YA KAMATI YA BAJETI YA BARAZA LA WAWAKILISHI, KUHUSU MAJUMUISHO YA MJADALA WA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ardhi na Mawasiliano kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ardhi na Mawasiliano kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Vijana, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Biashara na Viwanda kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Hotuba ya maoni ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji,Wazee, Wanawake na Watoto kwa mwaka 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Hotuba ya maoni ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Ofisi ya Rais Ikulu na Mwenyekiti wa BLM kwa 2020/2021 2020 Download
Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Bajeti ya Wizara ya Katiba Na Sheria 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (PAC)kuhusu Bajeti ya Mdhibiti na Mkaguzi wa Hesabu za Serikali kwa Mwaka 2020/2021 2020 Download
Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawala Bora 2020/2021 2020 Download
Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka 2020/2021 2020 Download
Kamati ya Bajeti Hotuba ya Kamati ya Bajeti kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Bajeti ya Serikali, Mwelekeo wa Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka wa fedha wa 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Bajeti HOTUBA YA KAMATI YA BAJETI YA BARAZA LA WAWAKILISHI, KUHUSU MAJUMUISHO YA MJADALA WA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ardhi na Mawasiliano kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ardhi na Mawasiliano kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Ustawi wa Jamii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Biashara na Viwanda kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Vijana, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale kwa mwaka 2018/2019 2018 Download
Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawalabora 2018/19 2018 Download
Kamati Ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mwaka 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za viongozi wakuu kitaifa Hotuba ya maoni ya kamati ya kusimamia Ofisi za Viongozi wakuu wa kitaifa kuhusiana na bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka 2018/2019 2018 Download
Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Bajeti Muhtasari wa Ripoti ya Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi- Zanzibar kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2018 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. 2018 Download
Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Mwenendo wa Jinai, Nam 7 ya 2004. 2018 Download
Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Adhabu na kutunga Sheria mpya ya Adhabu 2018 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Kusimamia Mwenendo wa Biashara 2018 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Uchaguzi Nam. 11 1984 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa marekebisho ya Sheriambali mbali 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Fedha na Mipango. 2017 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto 2017 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo. 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko 2017 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi 2017 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala bora na Idara Maalum Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora. 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na utekelezaji wa maagizo ya kamati ya mwaka 2016/17 kwa Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kuanzisha Baraza la Taifa la Biashara 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Sheria ya Mahakama ya Kadhi nam. 3 ya 1985 na kuanzisha upya Mahakama ya Kadhi 2017 Download
Kamati ya Bajeti Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Bajeti ya Baraza la Wawakilishi, kuhusu majumuisho ya hoja mbali mbali zilizotokana na Mjadala wa Bajeti za kisekta kwa Bajeti ya Mwaka 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji, Nishati na Mazingira kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii. Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara Ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake, Habari na Utalii. Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni, na Michezo kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala bora na Idara Maalum Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 2017/2018. 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa BLM 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu mswaada wa Sheria ya marekebisho ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais kwa mwaka wa fedha 2017/2018 2017 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika (P.A.C) Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) ya Baraza la Wawakilishi na Mashirika kwa mwaka wa fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Nembo na Sheria ya Bendera 2017 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Tume ya Uchaguzi. 2017 Download
Kamati Ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Maoni ya Kamati ya kuhusu Mswada wa Sheria ya Kureke bisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii N amba 2 ya 2005 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya maoni ya Kamati kuhusu mswaada wa Sheria ya kufuta na kutunga upya Sheria ya ushahidi sura ya Tano na masuala yanayohusiana nayo 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa Sheria ya marekebisho ya Kumi na Moja ya Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (SUZA). 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa Sheria ya usimamizi ( Utafutaji na Uchimbaji) wa Mafuta na Gesi asilia. 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hutuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali na kuweka masharti yaliyo bora kuhusiana na mambo hayo 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Mswaada wa Sheria ya kuanzisha Taasisi ya Elimu ya zanzibar na mambo yanayohusiana na hayo 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usfirshaji kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto 2016/17 2016 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Migugo na Uvuvi 2016/17 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa Fedha 2016/17 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 2016/17. 2016 Download
Ripoti ya Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali(P.AC) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya P.A.C kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 2016/17 2016 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawalabora 2016/17 2016 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa BLM 2016/17 2016 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi kuhusu Mswaada wa Sheria ya kutoza kodi na ukusanyaji na udhibiti wa Mapato 2016 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais 2016/17 2016 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya Wenyeviti wa Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Bajeti ya Serikali, muelekeo wa Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2016/2017. 2016 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya kuanzisha Baraza la Sanaa na Sensa ya Filamu na Utamduni 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati katika kufatilia utendaji wa shughuli za Serikali 2014/15 2014 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali (P.A.C) Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati ya P.A.C kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 2015/16 2015 Download
Kamati ya Wenyeviti wa Kamati Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato) 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Kuanzisha wakala wa Ulinzi - JKU. 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Miradi ya Maridhiano 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Usimamizi wa Mazingira 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusiana na Mswaada wa Sheria ya Kupunguza na Kukabiliana na Maafa Zanzibar 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mifugo, Utalii, Uwezeshaji na Habari Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Mawasiliano na Ujenzi Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi ORKUU kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nchi ORTMIM kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu utekelezaji wa Bajeti ya Ofisi ya Rais, Ikulu na Utawala bora kwa mwaka 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais 2015/16 2015 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Bajeti ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais kwa mwaka 2015/16 2015 Download
Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo Hotuba ya Mwenyekiti wa Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Kilimo na Maliasili kwa mwaka wa Fedha 2015/16 2015 Download
Committee Name Document Name Year Download
//