Acts

Act NameYear enactedDownload
Sheria ya Mamlaka ya Mapato Zanzibar, Act No 11

2022

The Zanzibar Revenue Authority, Act No 11

2022

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No 10

2022

The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act No 10

2022

Sheria ya Chuo cha Utawala wa Umma (Marekebisho) No 9

2022

The Institute of Public Administration (Amendment) Act, No 9

2022

Sheria ya Watu wenye Ulemavu Act, No. 8

2022

The Persons with Disabilities Act, No. 8

2022

Sheria ya Taasisi ya Wahasibu, Wakaguzi na Washauri Elekezi wa Kodi Zanzibar Act No. 7

2022

The Zanzibar Institute of Accountants, Auditors and Tax Consultants Act No. 7

2022

Sheria ya Baraza la Wawakilishi (Kinga, Uwezo na Fursa) Act No. 6

2022

The House of Representatives (Immunities, Powers and Privileges) Act No. 6

2022

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No.5

2022

The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.5

2022

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato ya Umma) Act No. 4

2022

The Finance (Public Revenue Management) Act No. 4

2022

Sheria ya Makisio na Matumizi Act No. 3

2022

The Appropriation Act, No. 3

2022

Sheria ya Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar, Act No.2

2022

The Zanzibar Economic Empowerment Agency, Act No. 2

2022

Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa Fedha Haramu na Mapato yatokanayo na Uhalifu, Act No.1

2022

The Anti Money Laundering and Proceeds of Crime (Amendment) Act, No.1

2022

Sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar Act, No.8

2021

The Zanzibar Drugs Control and Enforcement Authority Act, No.8

2021

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Act No.7

2021

The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.7

2021

Sheria ya Ofisi ya Msajili wa Hazina na Usimamizi wa Mali za Umma No.6

2021

The Office of Treasury Registrar and Public Asset Management Act, No.6

2021

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, No.5

2021

The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.5

2021

Sheria ya Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, Act No.4

2021

The Office of the Grand Mufti of Zanzibar Act, No.4

2021

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato), No.3

2021

The Finance (Public Revenue Management) Act, No.3

2021

Sheria ya Makisio na Matumizi, No.2

2021

The Appropriation Act, No. 2

2021

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali mbali, No.1

2021

The Written Laws (Miscellanious Amendment) Act, No.1

2021

Sheria ya Wakala wa Miundombinu ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano Zanzibar, No.15

2020

The Zanzibar Information Communication Technology Infrastructure Agency Act, No.15

2020

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbali mbali, No.14

2020

The Written Laws (Miscellanious Amendment) Act, No.14

2020

Sheria ya kufuta Sheria ya Chuo cha Uandishi wa Habari na Mawasiliano nam. 11 ya 2006, No.13

2020

The Zanzibar Journalism And Mass Media College Act, No.13

2020

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato ya Umma), No.12

2020

The Finance (Public Revenue Management) Act, No.12

2020

Sheria ya Makisio na Matumizi, No.11

2020

The Appropriation Act, No.11

2020

Sheria ya Wataalamu wa Maabara za Tiba, No.10

2020

The Medical Laboratory Practitioners Act, No.10

2020

Sheria ya Vileo, No.9

2020

The Liquor Act, No.9

2020

Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Zanzibar, No.8

2020

The Zanzibar Agricultural Research Institute Act, No.8

2020

Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Zanzibar, No.7

2020

The Zanzibar Livestock Research Institute Act, No.7

2020

Sheria ya Wakala wa Vipimo Zanzibar, No.6

2020

The Zanzibar Weights and Measures Agency Act, No.6

2020

Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Afya Zanzibar, No.5

2020

The Zanzibar Health Research Institute Act, No.5

2020

Sheria ya Masuala ya Diaspora, No.4

2020

The Diaspora Affairs Act, No.4

2020

Sheria ya Mambo ya Rais, No.3

2020

The Presidential Affairs Act, No.3

2020

Sheria ya Masuala ya Wazee, Act No.2

2020

Elder Persons Affairs Act, No.2

2020

Sheria ya Mawakili Zanzibar Act, No.1

2020

The Advocates Act, Act No.1

2020

Sheria ya Skuli ya Sheria Zanzibar, Act No.13

2019

The Law School of Zanzibar Act, No.13

2019

Sheria ya Wakala wa Serikali Mtandao, Act No.12

2019

The Zanzibar e-Government Agency Act, No.12

2019

Sheria ya Wakala wa Barabara Zanzibar, Act No.11

2019

The Zanzibar Roads Agency Act, No.11

2019

Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usafiri Barabarani, Act No.10

2019

The Road Transport (Amendment) Act, No.10

2019

Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbali mbali, Act No.9

2019

The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No.9

2019

Sheria ya Marekebisho ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti, Act No.8

2019

The Establishment of the Office of Mufti (Amendment) Act, No.8

2019

Sheria ya Jumuiya ya Mawakili Zanzibar, Act No.7

2019

The Zanzibar Law Society Act, No.7

2019

Sheria ya Utawala wa Baraza la Wawakilishi, Act No.6

2019

The Administration of the House of Representatives, Act No.6

2019

Sheria ya Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa, Act No.5

2019

The National Leaders Honouring Act, No.5

2019

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.4

2019

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.4

2019

Sheria ya Makisio na Matumizi, No.3

2019

The Appropriation Act, No.3

2019

Sheria ya Wakala wa Serikali wa Huduma za Matrekta na Zana za Kilimo Act, No.2

2019

The Government Agency for Tractors and Farm Machineries Services Act, No.2

2019

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Act, No.1

2019

Written Laws (Miscellaneous Amendment), Act No.1

2019

Sheria ya Vyama vya Ushirika Zanzibar, Act No. 15

2018

The Zanzibar Cooperative Societies Act, No. 15

2018

Sheria ya Mamlaka ya Ukuzaji na Kulinda Vitega Uchumi Zanzibar, Act No. 14

2018

The Zanzibar Investment Promotion and Protection Authority Act, No. 14

2018

Sheria ya Msaada wa Kisheria, Act No. 13

2018

The Legal Aid Act, No. 13

2018

Sheria ya Wakala wa Serikali wa Uchapaji Zanzibar, Act No. 12

2018

The Zanzibar Government Printing Press Agency Act, No. 12

2018

Sheria ya Usimamizi wa Mahakama, Act No. 11

2018

The Judiciary Administration Act, No. 11

2018

Sheria ya Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Elimu, Act No. 10

2018

Office of the Chief Inspector of Education Act, No. 10

2018

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.9

2018

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.9

2018

Sheria ya Makisio na Matumizi, No.8

2018

The Appropriation Act, No.8

2018

Sheria ya Mwenendo wa Jinai, Act No.7

2018

The Criminal Procedure Act, No.7

2018

Sheria ya Adhabu, Act No.6

2018

The Penal Act, No.6

2018

Sheria ya Ushindani halalai wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar, Act No.5

2018

The Fair Competition and Consumer Protection Act, No.5

2018

Sheria ya Uchaguzi, Act No.4

2018

The Election Act, No.4

2018

Sheria ya Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar Act, No.3

2018

The Zanzibar Civil Status Registration Agency Act, No.3

2018

Sheria ya Wakala wa Maendeleo ya viwanda Vidogo Vidogo, Vidogo na vya Kati, Zanzibar Act, No.2

2018

The Zanzibar Micro, Small and Medium Industrial Development Agency Act, No.2

2018

Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Act, No.1

2018

Written Laws (Miscellaneous Amendment), Act No.1

2018

Sheria ya Baraza la Taifa la Biashara, No.10

2017

Zanzibar National Business Council, No.10

2017

Kadhi’s Court, Act No.9

2017

Sheria ya Mahakama ya Kadhi , No.9

2017

Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, No.8

2017

The Exercise Duty, Act No.8

2017

Sheria ya Ushuru wa Stempu, No.7

2017

The Stamp Duty, Act No.7

2017

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.6

2017

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.6

2017

Sheria ya Makisio na Matumizi, No.5

2017

The Appropriation Act, No.5

2017

Sheria ya (Marekebisho) ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Act, No.4

2017

The Zanzibar Public Leaders’ Code of Ethics(Amendment) Act, No.4

2017

Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi Act, No.3

2017

The Zanzibar Food, Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, No.3

2017

Sheria ya Bendera ya Zanzibar, Nembo ya Serikali, Wimbo wa Taifa wa Zanzibar na Wimbo Maalum, Act No.2

2017

The Zanzibar Flag, Public Seal, Zanzibar National Anthem and Special Anthem Act, No.2

2017

Sheria ya Kuanzisha Afisi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar Act, No.1

2017

The Establishment of the Zanzibar Electoral Commission Office, Act No.1

2017

Sheria ya usimamizi wa Fedha za Umma, No.12

2016

Public Finance Management Act, No. 12

2016

Sheria ya Ununuzi na Uondoshaji wa Mali za Umma Act, No.11

2016

The Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, No. 11

2016

Sheria ya Marekebisho ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii, No.10

2016

The Zanzibar Social Security Fund (Amendment), No.10

2016

Sheria ya Ushahidi, No.9

2016

The evidence Act, No.9

2016

Sheria ya Marekebisho ya Kumi na Moja ya Katiba ya Zanzibar, No.8

2016

Sheria ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (Marekebisho), No.7

2016

The State University of Zanzibar(Amendment) Act, No.7

2016

Sheria ya (Utafutaji na Uchimbaji) Mafuta na Gesi Asilia, No.6

2016

The Oil and Gas(Upstream) Act, No.6

2016

Sheria ya marekebisho ya Sheria mbalimbali, No.5

2016

The Miscellaneous Amendment Act, No.5

2016

The Zanzibar Institute of Education Act, No.4

2016

Sheria ya Taasisi ya Elimu Zanzibar, No.4

2016

The Mnazi Mmoja Hospital Act, No.3

2016

Sheria ya Hospitali ya Mnazi Mmoja Act, No.3

2016

The Appropriation Act, No.2

2016

Sheria ya Makisio na Matumizi Act, No.2

2016

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.1

2016

Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato), Act No.1

2016

The Appropriation Act, No.10

2015

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.9

2015

Public Private Partnership Act, No.8

2015

The Zanzibar Arts and Censorship Council Act, No.7

2015

The Land Commission Act, No.6

2015

The Valuers Registration Act, No.5

2015

The Zanzibar Public Leaders Code of Ethic Act, No.4

2015

The Zanzibar Environmental Management Act, No.3

2015

JKU Security Guard Agency Act, No.2

2015

Zanzibar Disaster Risk Reduction and Management Act, No.1

2015

The Regional Administration Act, No.8

2014

The Zanzibar Local Government Authority Act, No.7

2014

Zanzibar House Corporation Act, No.6

2014

The Zanzibar Nurses and Midwives Council Act, No.5

2014

The Appropriation Act, No.4

2014

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.3

2014

The Clove Development Act, No.2

2014

Zanzibar Plant Breeders’ Right Act, No.1

2014

Zanzibar HIV and AIDS Prevention and Management Act, No.18

2013

The Road (Amendment) Act, No.17

2013

The Zanzibar Youth Council Act, No.16

2013

The Companies Act, No.15

2013

The Zanzibar Trading Act, No.14

2013

The Business Licencing Regulatory System Act, No.13

2013

An Act to amend various Laws of Land Act, No.12

2013

An appropriation Act,No.11

2013

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.10

2013

The Zanzibar Commercial Court(High Court Division) Act, No.9

2013

The Written Laws(Miscellanious Amendments) Act, No.8

2013

The Zanzibar Utilities Regulatory Authority Act, No.7

2013

The Attorney General’s Chambers(Discharge of Duties) Act, No.6

2013

The Zanzibar Ports Corporation(Amendment)Act, No.5

2013

The Zanzibar Broadcasting Corporation Act, No.4

2013

The Zanzibar Shipping Corporation Act, No.3

2013

The Zanzibar Maritime Transport(Amendment) Act, No.2

2013

The Political Parties(Grant of Subvention) Act, No.1

2013

The Public and Environmental Health Practitioners Act, No.15

2012

The Registration of Zanzibar Resident (Amendment) Act, No.14

2012

The Zanzibar Business and Property Registration Agency Act, No.13

2012

The Business Entity Registration Act, No.12

2012

The Public and Environmental Health Act, No.11

2012

An Appropriation Act, No.10

2012

The Finance (Public Revenue Management) Act, No.9

2012

The Zanzibar Agricultural Research Institute Act, No.8

2012

The Zanzibar Tourism (Amendment) Act, No.7

2012

The Zanzibar Educational Measurement and Evaluation Council Act, No.6

2012

The Public Service(Amendment) Act, No.5

2012

The Zanzibar Constituency Development Fund, Act No.4

2012

The Zanzibar Planning Commission Act, No.3

2012

The Political Leaders Retirement Benefits Act, 2012 Act No.2

2012

Zanzibar Anti-Corruption and Economic Crimes Act, 2012 Act No.1

2012

The Written Laws(Miscellaneous Amendment) Act, No.12

2011

The Zanzibar State Trading Corporation Act, No.11

2011

The Establishment of the Chief Government Chemist Laboratory Act, No.10

2011

The Zanzibar Aerodromes Act, No.9

2011

The Zanzibar Airports Authority Act, No.8

2011

The appropriation Act, No.7

2011

The Children Act, No.6

2011

The Zanzibar Food Security and Nutrition Act, No.5

2011

The Secured transactions of Movable Properties Act, No.4

2011

The Zanzibar Higher Education Loans Board Act, No.3

2011

The Public Service Act, No.2

2011

The Zanzibar Standards Act, No.1

2011

The Land Tenure(Amendment) Act, No.11

2010

The Zanzibar Condominium Act No. 10

2010

Sheria ya Marekebisho ya Kumi ya Katiba ya Zanzibar 1984, No.9

2010

An Appropriation Act, No.8

2010

The Fisheries Act, No.7

2010

The Referendum Act, No.6

2010

The Zanzibar Sports Council Act,No.5

2010

The Stone Town Conservation and Development Authority Act, No.4

2010

The Government Proceedings Act, No.3

2010

The Officce of the Director of Public Prosecutions Act, No.2

2010

The Zanzibar Broadcasting Commission (Amendment) Act, No.1

2010

The State University of Zanzibar(Amendment) Act, No.11

2009

The Anti Money Laundering and Proceeds of Crime Act, No.10

2009

The Drugs and Prevention of Illicit Traffic Drugs Act, No. 9

2009

The Zanzibar Revenue Board(Amendment) Act, No.8

2009

The Tax Administration and Procedures Act, No.7

2009

The Zanzibar Tourism Act, No.6

2009

The Appropriation Act, No.5

2009

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.4

2009

The Zanzibar Maritime Authority Act, No.3

2009

The Karume Institute of Science and Technology Act, No.2

2009

The Censorship and Cinematographic Exhibitions Act, No.1

2009

The Property Tax Act, No.14

2008

The Zanzibar Road Fund(Amendment) Act, No.13

2008

The Zanzibar Social Security Fund(Amendment) Act, No.12

2008

The Establishment of the Corporation Government Newspapers Act, 11

2008

An Appropriation Act, No.10

2008

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.9

2008

The Zanzibar Institute of Tourism and Development Act, No.7

2008

The Architects, Engineers and Quantity Surveyor’s Registration Act, No.5

2008

The Zanzibar Industrial Property Act, No.4

2008

The Establishment of Zanzibar Institute of Archives Act, No.3

2008

The Swahili Council(Amendment)Act, No.2

2008

The Land Tribunal(Amendment)Act, No.1

2008

The Vocational Training(Amendment) Act, No.11

2007

The Land Transfer (Amendment) Act, No.10

2007

The Office of Chief Government Statistician Act, No.9

2007

The Appropriation Act, No.8

2007

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.7

2007

The Special Departments Service Commission Act, No.6

2007

The Kizimbani Agricultural Training Institute Act, No.5

2007

The House of Representatives(Immunities, Powers and Privileges)Act, No.4

2007

The Offenders Education(Amendment) Act, No.3

2007

The Wakf and Trust Commission Act, No.2

2007

The Institute of Public Administration Act, No.1

2007

The Zanzibar Journalism and and Mass Media College, Act No.11

2006

Births and Deaths Registration Act, No.10

2006

The Persons with Disabilities (Right and Privileges)Act, No.9

2006

The Vocational Training Act, No.8

2006

The Appropriation Act, No.7

2006

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.6

2006

Act No 5

2006

The Water Act, No.4

2006

The Zanzibar Electricity Corporation Act,No.3

2006

The Zanzibar Foods Drugs and Cosmetics Act, No.2

2006

The Zanzibar Tax Appeals Act, No.1

2006

An appropriation Act,No.14

2005

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.13

2005

The Public Finance Act, No.12

2005

The Employment Act, No.11

2005

Miscellaneous Amendment Act, No.10

2005

The Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, No.9

2005

The Occupational Safety and Health Act, No.8

2005

The Registration of Zanzibaris Resident Act, No.7

2005

The Zanzibar Institute of Financial Administration(Amendment) Act, No.6

2005

The Worker’s Compensation(Amendment)Act, No.5

2005

The Spinsters and Single Parent Children Protection Act, No.4

2005

Miscellanious Amendment Act, No.3

2005

The Zanzibar Social Security Fund Act, No.2

2005

The Labour Relations Act, No.1

2005

The Government Motor Vehicles Act, No.13

2004

The Zanzibar Flag Act, No.12

2004

The Zanzibar Investment Promotion and Protection Act, No.11

2004

Presidential Flag and the Seal of the President Act, No.10

2004

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.9

2004

The Appropriation Act, No.8

2004

The Criminal Procedures(Amendment) Act, No.7

2004

The penal Decree(Amendment) Act, No.6

2004

Kikosi cha Valantia Act, No.5

2004

The Zanzibar Swahili Council Act, No.4

2004

The Election(Amendment) Act, No.3

2004

The House of Representatives Service Commission Act, No.2

2004

The Weight and Measures(Amendment) Act, No.1

2004

The Drugs and Prevention of Illicit Traffic Drugs Act, No.16

2003

The Land Tenure(Amendment) Act, No.15

2003

The Copyright Act, No.14

2003

The Zanzibar Judicial Service Commission Act, No.13

2003

The Commission for Human Rights and Good Governance(Extension) Act, No.12

2003

The Establishment of Office of the Controller and Auditor-General Act, No.11

2003

The Finance Act, No.10

2003

The Appropriation Act, No.9

2003

The Fund for Preservation of Historical Heritage Act, No.8

2003

The Road Transport Act, No.7

2003

Jeshi la kujenga Uchumi Act, No.6

2003

The Certain Leaders Retirement Benefits Act, No.5

2003

The Written Laws(Miscellaneous Amendments) Act, No.4

2003

The Civil Servants(Participation in Politics) Act, No.3

2003

The Disaster Management Act, No.2

2003

Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo Act, No.1

2003

Sheria ya Kurekebisha Sheria ya Uchaguzi No.12

2002

The Ancient Monuments Preservation Act, No.11

2002

The National Leaders Act, No.10

2002

The Zanzibar Social Security Fund(Amendment) No.9

2002

Sheria ya mabadiliko ya Tisa ya Katiba, No.8

2002

The Finance Act, No.7

2002

The Appropriation Act, No.6

2002

The Central Tender Board Act, No.5

2002

The Public Investment Act, No.4

2002

The Zanzibar AIDS Commission Act, No.3

2002

Sheria ya mabadiliko ya Nane katika Katiba ya Zanzibar No.2

2002

The Zanzibar Institute of Financial Administration Act, No.1

2002

The Joint Presidential Supervisory Commission Act, No.10

2001

The Establishment of the Office of Mufti Act, No.9

2001

The Finance Act, No.8

2001

The Petroleum Levy Act, No.7

2001

The Higher Education Fund Act, No.6

2001

The Appropriation Act,No.5

2001

The Trade Unions Act, No.4

2001

The Election (Amendment) Act, No.3

2001

The Zanzibar Roads Fund Act, No.2

2001

The Mental Health Act, No.1

2001

The Election (Amendment) Act, No.3

2000

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.2

2000

The Appropriation Act, No.1

2000

The Medical Practitioners and Dentists Act, No.12

1999

Animal Resources Management Act, No.11

1999

The Establishment of Zanzibar Nature Conservation Areas Management Unit Act, No.10

1999

The Establishment of Chief Government Statistician Office Act, No.9

1999

The State University Act, No.8

1999

The Fire Brigade and Rescue Act, No.7

1999

The Political Leaders Retirement Benefits Act, No.6

1999

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.5

1999

The Appropriation Act, No.4

1999

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.3

1999

The Port Services Charge Act, No.2

1999

The Concessions Project Act, No.1

1999

The College of Health Science Act, No.10

1998

The Zanzibar Freeport Authority Act, No.9

1998

The Zanzibar Hotel and Tourism Act, No.8

1998

The Sexual Offences(Special Provisions) Act, No.7

1998

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.6

1998

The Appropriation Act, No.5

1998

The Value Added Tax Act, No.4

1998

The Cooperative Societies(Amendment) Act, No.3

1998

The Zanzibar Social Security Fund Act, No.2

1998

The Reginal Administration Authority Act No.1

1998

The Plant Protection Act, No.9

1997

The Registration of News Agents, Newspapers and Books(Amendment) Act, No.8

1997

The Zanzibar Broadcasting Commission Act, No.7

1997

The Political Parties(Grant of Subventions) Act, No.6

1996

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.5

1997

The Appropriation Act, No.4

1997

The Labour Act, No.3

1997

The Written Laws(Miscellaneous Amendments) Act, No.2

1997

The Zanzibar Ports Corporation Act, No.1

1997

The Forest Resources Management and Conservation Act, No.10

1996

The Promotion of Tourism Act, No.9

1996

The Financial Administration Act, No.8

1996

The Zanzibar Revenue Board Act, No.7

1997

The Stamp Duty Act, No.6

1996

The Planning Commission(Amendment) Act, No.5

1996

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.4

1996

The Appropriation Act, No.3

1996

The Environmental Management for Sustainable Development Act, No.2

1996

The Zanzibar Cash Crops and Fruit Commission Act, No.1

1996

Sheria ya Mabadiliko ya Saba ya Katiba ya Zanzibar Nam.11

1995

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.10

1995

The Appropriation Act, No.9

1995

The Pensions(Political Appointees)(Amendment) Act, No.8

1995

The Specified State Leaders(Retirement Benefits)(Amendment) Act, No.7

1995

The Societies Act, No.6

1995

The Written Laws( Miscellaneous Amendment) Act, No.5

1995

The District and Town Councils Act, No.4

1995

The Zanzibar Municipal Council Act, No.3

1995

The Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act, No.2

1995

The Hotel Levy Act, No.1

1995

The Land Transfer Act, No.8

1994

The Land Tribunal Act, No.7

1994

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.6

1994

The Appropriation Act, No.5

1994

The Private Hospitals(Regulation) Act, No.4

1994

The Stone Town Conservation and Development Authority Act, No.3

1994

The Zanzibar Industrial Court Act, No.2

1994

The Management Council(Amendment) Act, No.

1994

The Zanzibar Library Services Board Act, No.7

1993

The Special Departments Service Commission(Amendment) Act, No.6

1993

The Presidential Affairs Act, No.5

1993

The Education(Amendment) Act, No.4

1993

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.3

1993

The Appropriation Act, No.2

1993

The Government Loans, Stocks, Grands and Guarantees(Amendment) Act, No.1

1993

The Zanzibar Free Economic Zones Authority Act, No.17

1992

The Zanzibar Free Economic Zones Act, No.16

1992

The Civil Servants(Participation in Politics) Act, No.15

1992

The Elections(Amendment No.2) Act, No.14

1992

The Six Constitutional(Amendment) Act, No.13

1992

The Land Tenure Act, No.12

1992

The Local Government (District and Urban Authority)(Amendment) Act, No.11

1992

The entertainment Tax(Amendment) Act, No.10

1991

The Zanzibar Electoral Commission Act, No.9

1992

The Elections(Amendment) Act, No.8

1992

The Finance(Public Revenue Management) Act, No.7

1992

The Supplementary Appropriation(1991/92) Act No.6

1992

The Appropriation Act, No.5

1992

Jumuiya ya Wafanyakazi wa Tanzania(Amendment) Act, No.4

1992

The Constitution (Consequensial, Transition and Temporary Provisions) Act, No.3

1992

The Fifth Constitutional(Amendment) Act No.2

1992

The Local Government Authorities (Temporary Provisions) Act, No.1

1992

The Taasisi ya Kiswahili na Lugha za Kigeni (Institute of Kiswahili and Foreign Languages)(Amendment) Act, No.10

1991

The Promotion of Tourism Act, No.9

1991

The Zanzibar Constitution Fourth Amendment Act, No.8

1991

The Criminal Procedures(Amendment) Act, No.7

1991

The Written Laws(Miscellaneous Amendments) Act, No.6

1991

The Appropriation Act No. 5

1991

The Petroleum Products(Imposition of Levy) Act, No.3

1991

The Written Laws(Miscellaneous Amendments) Act, No.2

1991

The Supplimentary Appropriation(1990/91) Act No.1

1991

The Registered Land Act, No.10

1990

The Land Survey Act, No.9

1990

The Land Adjudication Act, No.8

1990

The Zanzibar Provident Fund Act, No.7

1990

The Apropriation Act, No.6

1990

The Third Constitutional(Amendment) Act, No.5

1990

The Elections(Amendment) Act No. 4

1990

The House of Representatives(Immunities, Powers and Privileges) Act, No.3

1990

The Pensions Act, No.2

1990

The Pensions(Political Appointees) Act No.1

1990

The Commission for Land and Envirnment Act, No.6

1989

The Planning Commission Act, No.5

1989

The Zanzibar Trading Act, No.4

1989

The Zanzibar Constitutional(Amendment) Act, No.3

1989

The Apropriation Act, No.2

1989

The Investments Protection(Amendment) Act, No.1

1989

The Fisheries Act, No.8

1988

The National Archieves Act, No.7

1988

Sheria inayorekebisha Sheria ya Ushuru, No.6

1988

The Registration of News Agents, Newspapers and Books Act, No.5

1988

The Specified State Leaders Retirement Benefits Act, No.4

1988

The Implimentation of the National Programme for Food Self-Sufficient Act, No.3

1988

The Apropriation Act, No.2

1988

The Security of Employment(Civil Servants) Act No.1

1988

The Rent Restriction(Amendment) Act, No.3

1987

The Apropriation Act, No.2

1987

The Written Laws(Miscellaneous Amendment) Act, No.1

1987

The Vocational Training Act, No.17

1986

The Law Review Commission of Zanzibar Act, No.16

1986

The Workmen’s Compensatons Act, No.15

1986

The Civil Service Commission Act, No.14

1986

The Stamp Duty Act, No.13

1986

The Financial Institutions(imposition of Levy) Act, No.12

1986

The Written Laws(Miscellaneous Amendments) Act, No.11

1986

The Managament Council Act, No.10

1986

The Nurses and Midwives(Establishment of the Council and Registration of Nurses and Midwives) Act, No.9

1986

The Apropriation Act, No.8

1986

The Special Departments Service Commission Act, No.7

1986

The Pharmaceuticals and Dangerous Drugs Act, No.6

1986

The Control of Smuggling of Essential Commodities and Restricted Goods Act, No.5

1986

The Co-oporative Societies Act, No.4

1986

The Local Government(District and Urban Authorities) Act, No.3

1986

The Investments Protection Act, No.2

1986

The Oaths of Allegiance and Letters of Appointment Act, No.1

1986

The Price Control Act, No.12

1985

The Clove Act, No.11

1985

The Penal(Amendment) Decree Act, No.10

1985

The Constitution of Zanzibar(Amendment) Act, No.9

1985

The Apropriation Act, No.8

1985

The Motor Vehicle Control(Importation, Acquirsition and Disporsition ) Act, No.7

1985

The Magistrates’ Court Act, No.6

1985

The Zanzibari Act, No.5

1985

The Spinsters, Widows and Female Divorcee Protection Act, No.4

1985