HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Acts

Acts of House of Representatives Zanzibar, from 1984 to date

Please Select Year:

List of Acts Year Enacted
Name: The Establishment of the Zanzibar Electoral Commission Office, Act No.1/2017. Year: 2017
An Act to repeal the Zanzibar Electoral Commission act no. 9 of 1992 and to enact the law to establish the Zanzibar Electoral Commission Office, Functions, Powers and provide for other matters connected therewith.
Read more
Name: Sheria ya Kuanzisha Afisi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar Act, No.1/2017. Year: 2017
Sheria ya kufuta Sheria ya Tume ya Uchaguzi nam.9 ya 1992 na kutunga Sheria ya kuanzisha Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Majukumu, Uwezo na mambo mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: The Zanzibar Flag, Public Seal, Zanzibar National Anthem and Special Anthem Act, No.2/2017. Year: 2017
An Act to repeal the Public Seal act No.1 of 1985 and the Zanzibar Flag act no. 12 of 2004 and enact a Law to provide for better provisions relating to the Zanzibar Flag, Public Seal, Zanzibar National Anthem and Special Anthem act of 20017 and other matters connected thereto.
Read more
Name: Sheria ya Bendera ya Zanzibar, Nembo ya Serikali, Wimbo wa Taifa wa Zanzibar na Wimbo Maalum, Act No.2/2017 Year: 2017
Sheri ya kufuta Sheria ya Nembo nam. 1 ya 1985 na Sheria ya Bendera ya Zanzibar nam. 12 ya 2004 na kutunga Sheria inayoweka masharti bora yanayohusiana na Bendera ya Zanzibar, Nembo ya Serikali, Wimbo wa Taifa wa Zanzibar na Wimbo Maalum ya 2017 na mambo mengine yanayohusianana hayo.
Read more
Name: The Zanzibar Food, Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, No.3/2017. Year: 2017
An act to amend the Food, Drugs and Cosmetics act no. 2 of 2006.
Read more
Name: Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi Act, No.3/2017. Year: 2017
Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi nam. 2 ya 2006.
Read more
Name: The Zanzibar Public Leaders' Code of Ethics(Amendment) Act, No.4/2017. Year: 2017
An act to amend the Zanzibar Public Leaders' Code of Ethics act no. 4 of 2015.
Read more
Name: Sheria ya (Marekebisho) ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Act, No.4/2017. Year: 2017
Sheria ya Kurekebisha Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma Zanzibar, nam. 4 ya 2015.
Read more
Name: The Appropriation Act, No.5/2017. Year: 2017
An act to appropriate the sum of One Trillion Eight Seven Billions Three Hundred and Fifty Nine Millions Hundred Four Hundred Thousand, Shillings out of the consolidated fund to the service of the year ending on the thirtieth day of June, Two thousand and Eighteen, to authorize the reallocation of certain appropriation and to provide for matters incidental thereto and connected therewith
Read more
Name: Sheria ya Makisio na Matumizi, No.5/2017. Year: 2017
Sheria ya kuidhinisha makisio na matumizi ya Shingi Trilioni Moja Bilioni Themanini na Saba Milioni Mia Tatu Hamsini na Tisa na Laki Nne kutoka Mfuko Mkuu wa Hazina ya Serikali kwa mwaka wa Fedha unaoishia siku ya terehe 30 Juni, Mwaka wa Elfu Mbili na Kumi na Nane na kuruhusu utoaji na uhaulishaji fedha hizo pamoja na Mambo yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: The Finance(Public Revenue Management) Act, No.6/2017 Year: 2017
An act to impose and alters certain Taxes and duties and to amend certain written financial and Tax Laws relating to collection and Management of Public Revenues and other matters connected therewith
Read more
Name: Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Fedha za Umma), Act No.6/2017 Year: 2017
Sheria ya kutoza kodi na kubadilisha baadhi ya Sheria za Fedha na Kodi Kuhusiana na Ukusanyaji na uthibiti wa mapato ya Serikali na mambo mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: The Stamp Duty, Act No.7/2017 Year: 2017
An act to provide for better provisions relating to Stamp Duty and other matters related therewith and to repeal the Stamp Duty Act No. 6 of 1996.
Read more
Name: Sheria ya Ushuru wa Stempu, No.7/2017 Year: 2017
Sheria ya kuweka masharti bora ya usimamizi wa Ushuru wa Stempu na mambo mengine yanayohusiana na hayo na kufuta Sheria ya Ushuru wa Stempu Nam. 6 ya mwaka 1996 .
Read more
Name: The Exercise Duty, Act No.8/2017 Year: 2017
An act to make provisions for the imposition of Tax to be known as Exercise Duty on imported Goods and Services and other matters relating thereto
Read more
Name: Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, No.8/2017 Year: 2017
Sheria ya kuweka masharti ya uwanzishaji wa kodi itakayojuilikana kama Kodi ya Ushuru wa Bidhaa kwa bidhaa zinazoingizwa na huduma na mambo mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: Sheria ya Mahakama ya Kadhi , No.9/2017 Year: 2017
Sheria ya Kufuta Sheria ya Mahakama ya Kadhi Nam. 3 ya 1985 na Kuanzisha Upya Mahakama ya Kadhi na Kuweka masharti mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: Kadhi’s Court, Act No.9/2017 Year: 2017
An act to repeal Kadhi's Courts Act No 3 of 1985 and to provide for the re-establishment of Kadhi's Courts, to prescribe certain matters relating to Kadhis’ Courts and other matters incidental thereto.
Read more
Name: Sheria ya Baraza la Taifa la Biashara, No.10/2017 Year: 2017
Sheria ya kuanzisha Baraza la Taifa la Biashara na kuweka mambo mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: Zanzibar National Business Council, No.10/2017 Year: 2017
Act to Establish the Zanzibar National Business Council and provide other matters connected thereto.
Read more


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected